HD18 - Honders Alting

Bekijk 57 beelden

HD18

Deze villa overklast niet alleen de eisen van de meest veeleisende woningzoeker, maar vervult ook de wensen van de meest veelwensende zoeker. Sterker nog, deze villa biedt zaken waarvan wij niet eens wisten dat je ze kunt wensen. De Hoge Duinlaan 18, in Waalre is een nieuwe dimensie in exclusief wonen.

De Villa is ontworpen door het internationaal geroemde architecten bureau Russell Jones en omschrijft de Villa zelf als volgt:

De Villa beslaat een totale oppervlakte van 1200 m² verdeeld over vier niveaus. In het landschap zijn twee niveaus zichtbaar. Leefruimtes, gescheiden door een reeks noord-zuid dwarswanden, beslaan het grondvlak. Slaapkamers en galerijruimtes bezetten een oost-west overspannende rechthoekige structuur die rust over de muren van het landschap en de woonkamer. Een “drivethrough” tunnelt onder het westelijke duin, waardoor een grote carport ontstaat en toegang tot de straat erachter. Een 25 meter lang volume onder het grondvlak bevat een zwembad. Het “grot”-achtige zwembadvolume wordt onderbroken door schachten die licht van boven het dakniveau halen.

Fundamenteel voor het project was de beslissing om de textuurkwaliteit van de schors van de sparren op de locatie in het primaire bouwmateriaal weer te geven. Met titaniumdioxide versterkt wit gewapend beton, dat alle verticale buiten- en binnenoppervlakken vormt, is bedrukt met de textuur en het silhouet van ruw gezaagde sparrenplaten, in een module van 150 mm. Deze module wordt voortgezet in alle buiten- en binnenschrijnwerkelementen, die zijn gemaakt van een soortgelijk sparrenbord als de betonbekisting. In subtiel contrast met de getextureerde verticale betonnen oppervlakken, worden op alle vloeren Jura Stone-platen gebruikt en worden gelede badkamerelementen gevormd uit Statuario-marmer.

De thermisch gescheiden buitenste en binnenste betonnen structurele wanden zijn gearticuleerd om structurele en thermische beweging mogelijk te maken, en uitgesproken constructievoegen zijn strategisch geplaatst om de vlakke en volumetrische kwaliteiten van het project verder te registreren. De combinatie van de rigoureuze en uitgebreide toepassing van met karton bedrukt beton en vereenvoudigde tektonische vorm produceert een leesbare, sculpturale, leefbare en milieuvriendelijke vorm.

De Villa is zo georiënteerd dat de belangrijkste woon-, keuken- en slaapkamerruimtes op het zuiden liggen en grote glasopeningen bevatten. De structuur biedt thermische massa met betonnen spouwmuren die 700 mm bereiken op hun dikste en hoge isolatieniveau. Deze passieve maatregelen worden toegepast in combinatie met een bodem/water warmtepomp die put uit 16 boorgaten in het landschap en een warmte terugwin cv-ketel die de vloerverwarming en het water van warmte voorziet. Vloerkoeling wordt toegepast tussen het zwembad onder de grond en het hoofdgebouw erboven om warmtewinst te minimaliseren. Luchtbehandelingstechnologie en mechanische ventilatie zorgen voor een verdere regulering van het interne milieu.

Een aanzienlijk deel van de essentiële energiebehoeften wordt geleverd door 40 zonnepanelen. De klant kan alle systemen en hun interne comfortniveaus bewaken en onderhouden met behulp van domotica.

Het 25 meter lange ondergrondse zwembad, het externe dompelbad met beweegbare bodem en reflecterende zwembaden zijn behandeld met de kleinste hoeveelheid chemicaliën, zodat er geen geur van chloor is, en elk zwembad is gebouwd met een minimum aantal discreet geplaatste uitlaten. De “zoete” waterkwaliteit wordt bereikt door een combinatie van omzet- en filtratieprincipes en zorgvuldig gecontroleerde terugspoeltijd en frequentie. De temperatuur van elk zwembad kan individueel worden geregeld en de beweegbare vloer naar het externe dompelbad maakt het mogelijk om te fungeren als een dompelbad, om een ondiep reflecterend zwembad te worden of de vloer kan fungeren als een zwembadafdekking en een binnenplaats op het hoogste niveau .

English text:
The Building covers a total enclosed area of approximately 1200 m² over four levels. Two levels are evident in the landscape. Living spaces, divided by a series of north-south transverse walls, occupy the ground plane. Bedrooms and gallery spaces occupy an east-west spanning rectangular structure that rests across the landscape and living area walls. A “drivethrough” tunnels under the western dune, creating a large carport and access to the street beyond. A 25 metre long volume under the ground plane contains a swimming pool. The pool is punctuated by shafts that draw light from above roof level.

Fundamental to the project was the decision to reflect the textural quality of the bark of the fir trees on the site in the primary building material. Titanium dioxide enhanced white reinforced concrete, which forms all exterior and interior vertical surfaces, is imprinted with the texture and silhouette of roughly sawn fir boards, in a module of 150mm. This module is continued in all exterior and interior joinery elements, which are crafted from similar fir board to those used as the concrete formwork. In subtle contrast to the textured vertical Concrete surfaces, Jura Stone slabs are used on all floors, and articulated bathroom elements are formed from Statuario Marble.

The thermally separated outer and inner concrete structural walls are articulated to allow for structural and thermal movement, and expressed construction joints are strategically located to further register the planar and volumetric qualities of the project. The combination of the rigorous and comprehensive application of imprinted concrete and simplified tectonic form produce a legible, sculptural, liveable and environmentally responsive form.

The building is orientated such that the main living, kitchen and bedroom spaces are south facing and contain large glazed openings. The structure provides thermal mass with concrete cavity walls reaching 700mm at their thickest and highest levels of insulation. These passive measures are used in combination with a ground source heat pump drawing from 16 boreholes in the landscape and a heat recovery central heating boiler which provide heat for the underfloor heating and water. The building is employed with underfloor cooling. Air treatment technology and mechanical ventilation throughout facilitate further regulation of the internal environment.

A significant proportion of the essential energy requirements are provided by a photovoltaic array of 40 Suntech modules. All systems and their internal comfort levels can be monitored and maintained using domotica.

The 25 metre long subterranean swimming pool, external plunge pool with movable floor and reflecting pools are treated with smallest amount of chemicals, so that there is no smell of chlorine, and  each pool  is constructed with a minimum number of discretely located outlets. The “fresh” water quality is achieved through a combination of turnover and filtration principles, and carefully monitored backwash time and frequency. The temperature of each pool may be individually regulated and the movable floor to the exterior plunge pool allows it to act as either a plunge pool, to become a shallow reflective pool or the floor can act as a pool cover and courtyard surface at the highest level.

Details

Status
Private sale
Bouwjaar
2012
Woonoppervlakte
885
Perceeloppervlakte
6894
Inhoud
4200
Aantal kamers
6
Aantal slaapkamers
5
Aantal badkamers
5

Locatie